مهندسی کشاورزی-علوم کشاورزی
مطالب تمام گرایش های کشاورزی 

 ۱- بررسی نقش تغذیه ای آب پنیر در جیره گوساله ها (pdf).

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

۲- بررسی بحران دی اکسین در تولیدات دامی (pdf). 

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش سخنرانی ارائه شده است.

۳- بررسی نقش فیبر در جیره نویسی گاوهای شیری. (pdf).

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

۴- جایگزین های کنجاله سویا در جیره جوجه گوشتی. (pdf).

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

۵- کاربرد زئولیت در تغذیه دام (pdf).

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

۶- بررسی تاثیرات BSTدر تغذیه گاوهای شیری. (pdf).

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش سخنرانی ارائه شده است.

۷- بررسی عملکرد واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان بیرجند پس از ... (pdf).

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه و موفق به کسب مقام دوم شده است.

8- برآورد همبستگی بین برخی صفات تیپ در یک گله گوسفند نژاد بلوچی.  (pdf).

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش سخنرانی ارائه شده است.

9- مروری بر روشهای محاسبه ضرایب تصحیح رکورد شیر و چربی گاوها بر مبنای...(pdf).

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

10- برآورد روند فنوتیپی صفت میانگین تولید شیر روزانه واحد دامپروری دانشکده ...(pdf).

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش سخنرانی ارائه شده است.

۱۱- اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی (doc).

توضیح: این مقاله در ماهنامه علمی تخصصی سنبله چاپ شده است.

12- اجرای سیستم HACCP راهی برای ارتقاء سطح کیفی تولید شیر و بهداشت .. (doc)

توضیح: این مقاله در ماهنامه علمی اصلاح نژاد چاپ شده است.

۱۳- برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت وزن گوسفندان نژاد لری بختیاری ایران... (pdf)

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

۱۴ - محاسبه تابعیت و همبستگی میان صفت وزن و اندازه دور سینه و تخمین وزن ...(pdf)

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش سخنرانی ارائه شده است.

۱۵- تا چه حد هشدارهای حضور دی اکسین در خوراک و محیط طیور نگران کننده ... (doc)

توضیح: این مقاله در ماهنامه علمی دام طیور و آبزیان به چاپ رسیده است.

۱۶- کاهش استرس حرارتی گاوهای شیری با متعادل کردن جیره. (doc)

توضیح: این مقاله در ماهنامه علمی سخنی با گاودار به چاپ رسیده است.

۱۷- اثرات متقابل ژنتیک و تولید مثل (doc)

توضیح: این مقاله در ماهنامه علمی اصلاح نژاد چاپ شده است.

18- سنجش آبستنی در گاوهای شیری.(doc)

توضیح: این مقاله در ماهنامه علمی اصلاح نژاد چاپ شده است.

۱۹- بررسی وضعیت تهویه و هوادهی در سالن های پرورش جوجه گوشتی ... (pdf)

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش سخنرانی ارائه شده است.

20- تطابق پذیری ژنتیکی گاوها در مناطق حاره ای (pdf)

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

۲۱- بررسی خسارات ناشی از بیماری تیلریوز بر صنعت دامداری شهرستان بیرجند (pdf)

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

۲۲- بررسی مدلهای آزمون روزانه در گاوهای هلشتاین. (pdf)

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

23- برآورد وراثت پذیری شیر و چربی و درصد چربی در گاوهای هلشتاین استان ... (pdf)

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش سخنرانی ارائه شده است.

۲۴- رابطه تغییر غلظتT3 ،T4و TSH خون با غلظت تستوسترون خون و ویژگیهای ... (doc)

توضیح: این مقاله در ژورنال ISI و آمریکایی Animal Reproduction Sience به چاپ رسیده است.

۲۵- بررسی تغییرات سالانه TSH,T3,T4تستوسترون و خصوصیات منی و رابطه آن با ...(doc)

توضیح: این مقاله در اولین کنگره علوم پایه دامپزشکی ایران ارائه شده است. هم چنین این مقاله در ژورنال ISI و آمریکایی Animal Reproduction Science به چاپ رسیده است.

۲۶- بررسی برخی عوامل محیطی موثر بر صفت وزن بدن در سنین مختلف بز ...(pdf)

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

۲۷- کاربرد نشانگرهای ژنتیکی در اصلاح دام. (pdf)

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

۲۸- بررسی سیستم قابل متابولیسم به عنوان معیاری جهت ارزیابی کیفیت پروتئین...(pdf)

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

۲۹- سندروم کبد چرب. (pdf)

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

۳۰- بررسی تاثیر استرس حرارتی بر مراحل تولید مثلی گاو شیری. (pdf)

توضیح: این مقاله در سومین همایش علمی-پژوهش دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش پوستر ارائه شده است.

۳۱- بررسی وضعیت پرورش شتر در ایران.(pdf)،بخش دوم (pdf)، بخش سوم(pdf)، بخش چهارم(pdf)، بخش پنجم(pdf).

توضیح: این مقاله در ماهنامه علمی سنبله به چاپ رسیده است.

32- بررسی بحران دی اكسین در تولیدات دامی.بخش اول (pdf)،بخش دوم (pdf). چكیده انگلیسی(pdf).

توضیح: این مقاله در ماهنامه علمی سنبله به چاپ رسیده است.

33- خلاصه مقالات اولین همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیك گاو (pdf).

توضیح: این همایش در اسفند ماه 1387 در دانشگاه بیرجند برگزار شده است.

34- بررسی ارتباط میان شادابی، گاماهیدروكسی بوتیرات و بیماری كتوزیس در گاوهای شیری (doc).

توضیح: این مقاله در اولین همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیگ گاو در بخش پوستر ارائه شده است.

[ یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390 ] [ 11:25 قبل از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ یکشنبه هفتم آذر 1389 ] [ 9:15 قبل از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ یکشنبه هفتم آذر 1389 ] [ 9:14 قبل از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ یکشنبه هفتم آذر 1389 ] [ 9:13 قبل از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ یکشنبه هفتم آذر 1389 ] [ 9:13 قبل از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ سه شنبه بیست و سوم شهریور 1389 ] [ 10:51 قبل از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
چکيده مقاله:

قابليت جذب عناصر كم‌مصرف، از جمله روي، براي رشد بهينه گياهان حايز اهميت است. قابليت جذب روي در خاك‌هاي آهكي ايران، به دليل وجود مقدار زياد كربنات كلسيم و پ‌هاش بالا، نسبتاً كم است. كاربرد زياد فسفر ممكن است سبب بروز كمبود روي در گياه شود. هدف از اين آزمايش مطالعه تأثير فسفر و روي بر رشد و تركيب شيميايي ذرت (Zea mays L) در شرايط گلخانه‌اي بود. آزمايش به صورت فاكتوريل، شامل پنج سطح فسفر (صفر، 25، 50، 100 و 200 ميكروگرم فسفر در گرم خاك از منبع فسفات دي‌هيدروژن پتاسيم) و سه سطح روي (صفر، 5 و 10 ميكروگرم روي در گرم خاك از منبع سولفات روي)، در چارچوب طرح كاملاً تصادفي با سه تكرار اجرا شد. طول دوره رشد 60 روز بود و در پايان آن گياهان از نزديكي سطح خاك برداشت شدند.

نتايج نشان داد كه وزن ماده خشك بخش هوايي ذرت با مصرف فسفر و يا روي افزايش يافت. كاربرد فسفر، غلظت و جذب كل فسفر را در گياه افزايش، ولي غلظت روي را كاهش داد و بر جذب كل روي تأثير نداشت

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی


ادامه مطلب
[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:48 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
با افزایش روز افزون جمعیّت در دنیا و محدودیّت در اراضی قابل کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح به عنوان یکی از چند راه محدود باقیمانده برای تامین مواد غذایی انسان است با احداث گلخانه، كه یکی از راههای افزایش عملکرد است مي¬توان در جهت بهبود این امر اقدام نمود. اما محدودیّت انرژی نیز یکی دیگر از چالش¬های فرا روی بشر است به طوریکه افزایش عملکرد بدون در نظر گرفتن انرژی مصرفی تقریباً بی معنی به نظر می¬رسد.

 بنابراین با توجه به مصرف زیاد انرژی در تولیدات گلخانه ای، مطالعه در این زمینه ضروری است. بنابراین به منظور تعیین میزان انرژی مصرفی و شاخص های انرژی در کشت گوجه فرنگی گلخانه ای در استان کرمانشاه در سال 1385 ، سی واحد گلخانه¬ای در دو شهرک گلخانه¬ای در این استان مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند این گلخانه ها از نظر سازه و کلیه سیستم های بکار برده شده کاملاً مشابه بودند و فقط در سیستم های مدیریتی کشت دارای تفاوت هایی بودند

برای دریافت به سایت مقابل بروید

http://confbank.um.ac.ir/modules/

conf_display/5ncame/doc/98.doc

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:46 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
  1. مقدمه
جوندگان در سطح وسيعي به محصولات، قبل و بعد از برداشت خسارت مي زنند. با توجه به اين برآورد مي شود در هر سال 20 درصد ذخاير غذايي جهان توسط جوندگان مصرف يا آسيب مي بيند. جدي ترين مشكلات ايجاد شده توسط جوندگان در زمين هاي كشاورزي بر سر محصولات گرمسيري كشتزارهايي مانند نيشكر، درخت خرما، كاكائو و قهوه و همچنين برنج، ساير غلات و محصولات غذايي اتفاق مي افتد. بطوري كه آب و هواي گرمسيري امكان گسترش گونه هاي زيادي از جوندگان را فراهم مي سازد و عملا جوندگان در هر شرايط آب و هوايي، به غلات و ساير محصولات در انبارها و مزارع حمله مي كنند . بررسي ها، ميزان آسيب محصولات توسط جوندگان را مشخص كرده است
ادامه مطلب
[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:45 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
به منظور بررسی تاثیر سوپر فسفات تریپل، تنش کم آبی و کود بیولوژیک Glomus hoi

 بر تعدادی از صفات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)،

این تحقیق در سال 1385 انجام گرفت. آزمایش مزرعه ای به صورت اسپلیت فاکتوریل

 در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی، شامل مقادیر صفر، 16 و 32 کیلوگرم در هکتار P2O5 (سوپر فسفات تریپل)،

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/57713872403.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:43 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
به منظور بررسی تاثیر سوپر فسفات تریپل، تنش کم آبی و کود بیولوژیک Glomus hoi

 بر تعدادی از صفات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)،

این تحقیق در سال 1385 انجام گرفت. آزمایش مزرعه ای به صورت اسپلیت فاکتوریل

 در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی، شامل مقادیر صفر، 16 و 32 کیلوگرم در هکتار P2O5 (سوپر فسفات تریپل)،

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/57713872403.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:43 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
تاثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک

گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر ویژگیهای فیزیولوژیک جمعیت های مختلف گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L)، این تحقیق در سالهای 84-1383 در شرایط گلخانه انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرده شده در قالب بلوک های کامل تصادفی و با 4 تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل بذرهای سه جمعیت

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/57713863508.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:41 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 زمینه و هدف: مورد گیاهی است که خاصیت ضد میکروبی داشته، از رشد باکتری‌ها

ممانعت کرده و مرگ بسیاری از پاتوژن‌ها را باعث می‌شود. با توجه به مشخص بودن

 مکانیسم اثر بسیاری از داروهای ضدمیکروبی، هنوز مکانیسم اثر ضدمیکروبی این

گیاه به درستی مشخص نشده است. در این تحقیق مکانیسم اثر ضد میکروبی

عصاره متانولی مورد، بر روی باکتری E.Coli HB101 مطالعه و بررسی شده است.
مواد و روش‌ها:  

 برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/65613841602.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:40 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 به منظور بررسی تاثیر مواد ضد تعرق بر روی بعضی خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (هیبرید 704) تحت آبیاری محدود، آزمایشی در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از: آترازین ppm400، پارافین یک درصد، پارافین

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51313810208.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:39 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 اثر استفاد‌ه از سیستم‌ های آبیاری تحت فشار بر کارایی فنی تولید‌ کنند‌گان محصول سیب ‌زمینی (مطالعه مورد‌ی شهرستان شهرکرد‌)
کارایی د‌ر یک تعریف ساد‌ه عبارتست از نسبت ستاند‌ه به نهاد‌ه. با توجه به این تعریف ساد‌ه از کارایی د‌ر مطالعه حاضر اقد‌ام به تخمین کارایی فنی محصول تولید‌ سیب‌ زمینی به عنوان یکی از محصولات عمد‌ه الگوی کشت زراعی شهرستان شهرکرد‌ گرد‌ید‌.

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/560138676Z22.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:38 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 در ایـن پژوهش اثر آلودگی و عدم آلودگی بذرهای گندم بـه باکـتـری آزوسپیریلوم برازیلنس (Azospirillum brasilense)، میزان محصول، مقدار پروتیین و درصد رسوب پروتئین دانه ارقام گندم تحت تیمار آب آبیاری با اسیدیته قلیائی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از طرح آماری کرتهای خرد شده در سه تکرار که شامل سه رقم گندم زراعی (قدس، امید و روشن) در دو حالت تلقیح بذرها با آزوسپیریلوم و بدون آزسپیریلوم بود این پژوهش انجام گرفت 

 برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/56313840307.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:36 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 به منظور بررسی اثر مقادیر متفاوت آب دریافتی در مراحل مختلف رشد در سیستم آبیاری تکمیلی، بر فرایندهای فتوسنتزی و عملکرد دانه گندم تحت شرایط دیم، پژوهشی مزرعه ای در قالب طرح آماری کرت های دوبار خرد شده در سال های زراعی 84-83 و 85-84 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به اجرا در آمد. تیمار کرت های اصلی شامل   

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/5571386A4213.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:36 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 به کارگیری فاضلاب شهری در کشاورزی بسته به خصوصیات آن می تواند سودمند یا زیان بار باشد. کیفیت فاضلاب باید با توجه به اثرات آن بر خاک، گیاه، دام و انسان ارزیابی شود. برای بررسی اثر بیماری با پساب تصفیه خانه شمال اصفهان، بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه، از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و چهار تیمار آبی در زمین های تصفیه خانه که به مدت 9 سال با پساب آبیاری شده بود، استفاده گردید. تیمارهای آبی شامل   برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/71413845303.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:35 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 مدیریت آب و کود نیتروژنی برای افزایش عملکرد و کاهش آلودگی منابع آب، ضروری است. اعمال چنین مدیریتی مستلزم شناخت عوامل موثر بر چرخه نیتروژن خاک است. مقدار، زمان و روش استفاده از نیتروژن و آب از عوامل موثر بر این چرخه است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و آب با مدیریت کود - آبیاری از طریق سیستم آبیاری بارانی بر آبشویی نیترات و عملکرد ذرت است. بدین منظور،

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/55013852908.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:34 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 مدل آریا و پاریس روش معمولا پذیرفته شده ای برای تبدیل منحنی توزیع اندازه ذرات به منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از پارامتر مقیاس بندی (Scaling parameter, a) است. در مدل اولیه آریا و پاریس (1981)، پارامتر مقیاس بندی برای گروههای بافتی خاک، ثابت (1.38) فرض شده بود. در سالهای اخیر، مطالعات متعدد نشان داده است که پارامتر مقیاس بندی مقدار ثابتی نیست و کمیت آن بستگی به توزیع اندازه ذرات خاک دارد.

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/55013832002.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:34 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

در این تحقیق اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی سیتوکینین، اکسین و جیبرلینبا غلظت های 25، 50 و 100 پی پی ام بر کیفیت فیزیولوژیک بذرهای پیر شده Bromus inermis مورد بررسی قرار گرفت. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقچه و طول کل گیاهچه بذرهای پیر شده به طور معنی داری کمتر از بذرهای پیر نشده بود. تنظیم کننده های رشد فوق در غلظتهای یکسان اثر متفاوتی بر درصد جوانه زنی داشتند. اکسین در غلظت های 25 و 100 پی پی ام سبب افزایش درصد جوانه زنی بذرهای پیر شده گردید.   برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/77213862805.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:33 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 به منظور بررسی روش های ارزیابی مقاومت به سرما و تعیین روشی سریع و موثر در ارزیابی گندم برای مقاومت به سرما، 9 ژنوتیپ در سه آزمایش بررسی گردید. ژنوتیپ ها عبارت بودند از پنج رقم تجارتی (بزوستایا، سبلان، بولانی، خلیج و ناز) و چهار نمونه محلی (شماره های 518، 583، 592 و 1255). در آزمایش اول، ژنوتیپ ها در گلدان های کوچک کشت، و پس از عادت دهی به سرما در شرایط طبیعی، به اتاقک انجماد منتقل شدند،

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/55713810101.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:33 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

کشت پاییزه عدس در مقایسه با کشت بهاره آن دارای عملکرد بیشتر، سازگاری مناسب تر در تناوب ها و سیستم های حفاظتی خاک بوده و می تواند منجر به افزایش سطح زیر کشت و تولید این محصول پروتیینی در ایران شود. یکی از عوامل بازدارنده کشت پاییزه عدس در مناطق سردسیر ایران صدمات ناشی از سرما و یخبندان می باشد. برای بررسی مقاومت به سرما در این محصول، 39 لاین عدس شامل تعدادی ژنوتیپ از کلکسیون دانشکده  برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/56113830102.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:32 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 آنغوزه (Ferula assa-foetida) گیاهی دارویی، بومی ایران و متعلق به تیره چتریان (Apiaceae) است. بذرهای گیاه آنغوزه دارای دوره خواب طولانی هستند، بنابراین کوتاه کردن دوره خواب و افزایش میزان جوانه زنی بذرها توسط روشهای آزمایشگاهی می تواند در احیا این گیاه موثر باشد.

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/57713863711.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:31 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

سرما موجب تغییر در فرآیند های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه می گردد. علاوه بر این کاهش دما موجب تغییر در ساختار غشا و محتوای پروتئین می شود. همچنین این تنش با جلوگیری از واکنشهای نوری و تاریکی میزان فتوسنتز را کاهش می دهد. در گیاهان حساس به سرما که قادر به کنترل فتوسنتز نیستند، انرژی اضافی موجب تشکیل اکسیژن فعال می گردد. ترکیبات تریازول یکی از باز دارنده های رشد بوده و اثرات متعددی بر رشد و نمو گیاهان دارد. تحقیقات نشان می دهد که این ترکیبات اثرات زیانبار ناشی از تنشهای محیطی، از قبیل تنش سرما را کاهش می دهند. یکی از مهمترین ترکیبات تریازول، پاکلوبوترازول (PBZ) می باشد. هدف مطالعه

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/56313860307.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:30 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
حساسیت به سرمازدگی میوه های انار مهمترین عامل محدودکننده نگهداری طولانی مدت در دمای پایین انبار می باشد. بنابراین مقاوم کردن به سرمازدگی امکان نگهداری طولانی مدت میوه ها را در دمای پایین فراهم می کند. در این مطالعه اثرات سطوح مختلف متیل جاسمونات (0، 8، 16و 24 میکرولیتر در هر لیتر فضای ظرف) بر القای مقاومت به سرمازدگی و نیز کیفیت داخلی میوه انار رقم ملس ترش ساوه مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات کیفی مختلف میوه های تیمار شده طی دوره نگهداری میوه ها در دمای پایین (2 درجه سانتی گراد) و نیز پس از پایان دوره انبارداری و نگهداری در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان   برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/560138675Z06.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:29 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
چناچه میوه بیشتر ارقام مرکبات در معرض دماهای پایین ولی بالاتر از نقطه انجماد قرار گیرند، علایم سرمازدگی از خود نشان می دهند. در این بررسی اثر دما به تنهایی یا در ترکیب با کلرورکلسیم، روی القای تحمل به سرمازدگی در میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما مورد آزمایش قرارگرفت. همچنین اثر تیمارهای فوق روی نشت یونی پوست، میزان پوسیدگی، سفتی بافت، اسیدیته قابل تیتراسیون و مواد جامد محلول میوه مورد ارزیابی قرار گرفت. آب گرم 52 درجه سانتی گراد، آب گرم 52 درجه سانتی گراد به همراه قرار دادن میوه ها در دمای 7 درجه سانتی گراد جهت مقاوم سازی

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51313850120.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:28 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
گندم به عنوان یکی از اصلی ترین مواد غذایی و مهمترین محصول زراعی، از جایگاه ویژه‌ ای در کشور برخوردار است. با توجه به رشد روز افزون جمعیت، اهمیت دستیابی به خودکفایی در مورد این محصول راهبردی روز به روز افزایش می یابد. در گزارش سازمان خواربار جهانی اظهار شده است که عملکرد گندم در واحد سطح (هکتار) در کشور ایران از متوسط عملکرد در واحد سطح (هکتار) جهانی کمتر است. از مهمترین مواردی که کارشناسان این سازمان به عنوان دلایل پایین بودن عملکرد این محصول در ایران ارایه داده اند. ناکافی بودن میزان دانش فنی کشاورزان است

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/54713803610.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:28 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 آبشویی خاک به منظور اصلاح خاک شور و قلیا درمنطقه چاه افضل استان یزد

از آنجایی وجود املاح محلول اضافی خاک در منطقه ریشه می تواند مشکلاتی از قبیل کاهش جذب آب توسط گیاه به دلیل کاهش پتانسیل اسمزی محلول خاک و تخریب ساختمان خاک بدلیل سدیم تبادلی مازاد داشته باشد و نیز مسمومیت برای گیاه ایجاد نماید، موضوع اصلاح خاک های شور و شور- سدیمی حایز اهمیت فراوانی است. در این تحقیق آزمایش اصلاح خاک شور و سدیمی به صورت کرت های خرد شده در زمان در قالب طرح پایه کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری واقع در چاه افضل استان یزد انجام شد

برای دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51413850615.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:27 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 به منظور بررسي اثر بقايايي زعفران (كورم و اندام هوايي) بر رشد چهار گياه زراعي گندم، چاودار، ماش و لوبيا که در تناوب با آن قرار مي گيرد تحقيقي در سال 1384 در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به صورت آزمايش اسپيلت پلات فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي با 3 تکرار اجرا شد. گياهان زراعي بعنوان فاکتور اصلي، كورم و اندامهاي هوايي زعفران و مقدار بافت هاي زعفران اضافه شده به خاک (25/4، 15، 30 و 75 گرم بافت زعفران در 5/1 کيلوگرم خاک گلدان) بعنوان فاکتور فرعي و در قالب فاکتوريل در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد

 

 http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/75313870202.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:15 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 اثر باقي مانده شيرابه زباله بر گندم (Triticum aestivum)، پس از کشت برنج، در يک طرح بلوک هاي کامل تصادفي با پنج تيمار و سه تکرار بررسي گرديد. تيمارها عبارت بودند از باقي مانده مقادير صفر، 150، 300 و 600 تن در هکتار شيرابه زباله، و نيز يک تيمار کودي شامل اثر باقي مانده کودهاي اوره، سوپرفسفات تريپل، سولفات پتاسيم و سولفات روي. براي اجراي طرح کرت هايي با ابعاد 4×4 متر با فواصل سه متر ايجاد، و اواخر خرداد ماه 1376، نشاهاي برنج داخل کرت ها کاشته شد.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/55713810311.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:14 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
در دو سال زراعي 78-1376 اثر چهار برنامه آبياري بر عملكرد دانه، كاه، وزن هزار دانه، درصد پروتئين دانه و كارآيي مصرف آب گندم رقم مهدوي در گلپايگان بصورت طرح بلوكهاي كامل تصادفي بررسي شد. تيمارهاي آبي شامل چهار دور آبياري پس ازT1=50وT2=75وT3=100 و 125=T4 ميلي‌متر تبخير تجمعي از تشت كلاسA در چهار تكرار بود. عمق آب به نحوي محاسبه گرديد كه رطوبت خاك در عمق توسعه ريشه به حد ظرفيت زراعي مزرعه برسد. كود اوره به ميزان 350 كيلوگرم در سال اول و 250 كيلوگرم در سال دوم و كودهاي سوپرفسفات تريپل و سولفات پتاسيم هر كدام 100 كيلوگرم در هكتار در هر سال بر اساس آزمون خاك و توصيه بخش تحقيقات شيمي، حاصلخيزي خاک و تغذيه گياهي مصرف شد. نتايج نشان داد كه اثر سال بر وزن دانه، كاه، كارآيي مصرف آب در توليد كاه و درصد پروتئين در سطح يك درصد معني‌دار بود. بيشترين مقدار دانه و كاه در سال اول به ترتيب برابر 7525 و 13800 كيلوگرم در هكتار و همچنين بيشترين ميزان كارآيي مصرف آب آبياري بر اساس توليد دانه و كاه در سال اول به ترتيب برابر 19/1 و 17/2 كيلوگرم در متر مكعب بدست آمد

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/52713830103.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:13 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 به منظور بررسي برهمكنش نيتروژن و مواد آلي بر رشد و عملكرد گندم ديم، آزمايشي دردو سال 1384 و 1385 در ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز واقع در باجگاه به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار اجرا گرديد. فاكتور اصلي نيتروژن در سه سطح (صفر، 40 و 80 كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار) و فاكتورهاي فرعي سه نوع ماده آلي شامل پسمان هاي گندم به ميزان 750 و 1500 كيلوگرم در هكتار، پسمان هاي ريشه شيرين بيان به ميزان 15 و 30 تن در هكتار و كمپوست ضايعات شهري به ميزان 10 و 20 تن در هكتار (معادل 50 و 100%) بود كه با تيمار شاهد (فاقد هر گونه ماده افزودني) مقايسه گرديدند. نتايج نشان داد عملكرد دانه گندم با افزايش نيتروژن از صفر به 40 و از 40 به 80 كيلوگرم در هكتار به طور معني داري افزايش يافت.

 http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/5571387B4508.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:11 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 اثر بقاياي مصرف مقادير مختلف كود نيتروژن و انواع سيستم هاي كاشت بر روي عملكرد گندم در جنوب انگلستان مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در مزرعه واي كالج دانشگاه لندن طي سال هاي 1998-1997 انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل مصرف سه مقدار نيتروژن در زراعت قبلي به عنوان فاكتور اصلي ( بدون نيتروژن 75, N0 = كيلوگرم نيتروژن در هكتار = N75 و 150 كيلوگرم نيتروژن = N150) و چهار سيستم كاشت به عنوان فاكتور فرعي (كشت خالص باقلا = B، كشت خالص گندم = W، كشت مخلوط باقلا- گندم تراكم زياد = BW و كشت مخلوط باقلا- گندم تراكم كم = bw) مي باشد. كشت در چهار تكرار انجام گرديد

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/56613840207.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:11 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 در اين بررسي به منظور شناخت مناسب ترين تراکم و مناسب ترين ژنوتيپ گندم دوروم (معرفي شده توسط مرکز تحقيقات کشاورزي خوزستان) از لحاظ کمي و کيفي، آزمايشي در مزرعه آزمايشي گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه طرح بلوک هاي کامل تصادفي استفاده شد. آزمايش از شهيد چمران اهواز در سال زراعي 77-1376 انجام گرفت. در اين (درصد وزني دانه هايي که مقطع آردي داشتند)؛ کيفيت،yellow berry لکه آردي (خصوصيات مورد مطالعه درصد پروتئين، درصد پروتئين دانه، تعداد سنبله در واحد سطح و نيز عملکرد دانه بود. در بين ژنوتيپ هاي مورد آزمايش بيشترين درصد (11.53 درصد) و Chen/Altar ژنوتيپShwa/Mald,Gediz Altar84, Chen/Altar, Aconchi89) ) بالاترين کيفيت پروتئين را با عدد زلني(Shwa/Mald  کمترين درصد (2.3 درصد) لکه آردي را داشتند

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/62213810107.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:10 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
در اين بررسي تاثير استفاده از ضايعات کشاورزي (ساقه گندم و جو) بر روي خاصيت جذب صوت تخته هاي ساخته شده توام با خرده هاي چوب صنوبر مورد مطالعه قرار گرفت. نوع ضايعات (ساقه گندم و ساقه جو)، با درصد اختلاط (0، 10، 20 و 30 درصد) و دانسيته (0.4, 0.2 و (gr/cm3 0.6 از عوامل متغير در اين تحقيق بودند. تخته ها همسان و با شرايط يکسان ساخته شده بودند. ضريب جذب صوت تخته ها در پنج فرکانس 250، 500، 1000، 2000 و 4000 هرتز اندازه گيري گرديد. نتايج نشان دادند که با افزايش فرکانس، ضريب جذب صوت تخته ها تا سطح فرکانس 2000 هرتز افزايش مي يابد ولي در فرکانس 4000 هرتز دچار افت مي شود

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/61213852501.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:9 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 براي بررسي تاثير 5 گياه زراعي كه در استان گلستان در تناوب با گندم كشت مي شوند بر جمعيت قارچ هاي هم زيست ريشه آن، بذرهاي ذرت، آفتابگردان، كنجد، سويا و پنبه در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 4 تكرار، در زميني كه قبلا زير كشت گندم بود، كاشته شدند. در پايان فصل رشد از ريشه و خاك همراه، آنها نمونه برداري به عمل آمد و جمعيت هاگ قارچ هاي هم زيست ريشه، تنوع اين قارچ ها و درصد ريشه هاي ميكوريزايي آنها، با همين داده هاي گندم مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه تناوب گندم با ذرت يا كنجد يا آفتابگردان بيش از تناوب آن با پنبه يا سويا مي تواند به حفظ جمعيت و تنوع اين قارچ هاي مفيد در خاك كمك كند

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51413850219.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:8 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
به منظور بررسي اثر تنش خشكي و زمان بندي مصرف كود نيتروژنه بــر برخي خصوصيات كيفي و نيز بررسي الگوي نواري پروتئين هاي ذخيره اي دانه گندم نان (رقم مهدوي)، آزمايشي به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در سال زراعي 80-1379 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران واقع در شهرستان كرج انجام شد. رژيم رطوبتي خاك به عنوان فاكتور اصلي در دو سطح شاهد (C) و تنش خشكي (S) و زمان بندي مصرف كود نيتروژنه به عنوان فــاكـتـور فـرعي در سه سطح (1) شاهد (2), (No) مصرف 120 كيلوگرم در هكتار نيتروژن بـه صورت 20% زمان كاشت و 80% زمان گرده افشاني (N1) و %40 (3) زمان كاشت و 60% زمان گرده افشاني (N2) در نظر گرفته شدند

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51313840620.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 2:7 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
تحقيق حاضر به منظور بررسي اثر جايگذاري جداگانه کود و بذر در عمق هاي مختلف خاک بر عملکرد گندم ديم رقم سبلان در ايستگاه تحقيقات کشاورزي ديم مراغه به مورد اجرا گذاشته شد. به همين منظور، خطي کار اصلاح شده اي انتخاب و آزمايشي در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي با هفت تيمار در چهار تکرار و به مدت 3 سال اجرا گرديد. نتايج به دست آمده از تجزيه آماري نشان داد که اختلاف عملکرد بين تيمارها در سطح احتمال 1% معني دار بوده و جداسازي کود از بذر موجب افزايش عملکرد شده است. مقايسه ميانگين عملکرد تيمارها به روش آزمون چند دامنه اي دانکن نشان داد که جايگذاري کود در عمق 9 سانتي متر زير بذر با ميانگين 1886 کيلوگرم در هکتار بيشترين و اختلاط کود و بذر در بستر بذر

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/56113800208.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 1:52 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 به منظور درک پاره اي از جنبه هاي فيزيولوژيک تحمل به سرما در گندم، طي دو آزمايش جداگانه گلخانه اي تاثير دماهاي مختلف بر خصوصيات جوانه زني (آزمايش اول) و صفات فيزيولوژيکي گياهچه ها (آزمايش دوم) مورد مطالعه قرار گرفت. طرح آزمايشي به کار رفته، طرح کرت هاي يک با خرد شده با 4 تکرار بود که در آن دما (5، 10، 20 درجه سانتي گراد در آزمايش اول و 10 و 20 درجه سانتي گراد در آزمايش دوم) به عنوان فاکتور اصلي و رقم (بزوستايا، بولاني و لاين 518 به ترتيب مقاوم، نيمه مقاوم و حساس) به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شدند. کاهش دما از 20 درجه سانتي گراد به 10 و 5 درجه سانتي گراد باعث افزايش معني دار در زمان 50 درصد جوانه زني و کاهش معني دار در طول ريشه چه و ساقه چه و نيز وزن خشک و محتوي آب آنها شد

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51413830211.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 1:49 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
به منظور بررسي تحمل به خشکي لاينها و ارقام گندم بهاره آزمايش يکنواخت سراسري مناطق معتدل کشور (M-75)، آزمايشي در قالب طرح کرتهاي خرد شده نواري (Strip plot) با استفاده از طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار، در مدت دو سال زراعي متوالي (79-1377) در ايستگاه تحقيقات کشاورزي طرق (مشهد) اجرا شد. کرتهاي اصلي (فاکتور افقي) شامل سه دور آبياري: 10، 20 و 30 روز با استفاده از سيستم آبياري قطره اي بود. کرتهاي فرعي (فاکتور عمودي) شامل: 20 لاين يا رقم گندم بهاره از آزمايشات يکنواخت سراسري مناطق معتدل کشور (M-75-1-20) بود. تاريخ کاشت، ميزان بذر، و کود مصرفي بر اساس نياز گياه و عرف ايستگاه در نظر گرفته شد. نتايج آزمايشها نشان داد

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/50513831901.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 1:49 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

در اين طرح اثر هفت روش مختلف تهيه زمين بر عملكرد گندم آبي مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته است. اين روش ها عبارت بودند از: شخم با گاو آهن برگرداندار در بهار و پاييز (شاهد)، شخم با گاوآهن برگرداندار در بهار، شخم با گاو آهن برگرداندار در بهار و گاوآهن قلمي در پاييز، دو نوبت شخم هم جهت با گاوآهن قلمي در بهار، شخم با گاوآهن قلمي در بهار و پاييز، شخم با گاو آهن برگرداندار در پاييز و دو نوبت شخم عمود بر هم با گاوآهن قلمي در پاييز، در تمام تيمارهاي فوق قبل از كشت، ديسك و لولر زده شد. اين تحقيق در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي و در چهار تكرار انجام گرديد

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51313790202.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 1:48 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 به منظور بررسي اثر روشهاي مختلف تهيه زمين و كاشت روي سبز شدن گندم آبي، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اجرا گرديد. روشهاي مختلف تهيه زمين و كاشت (تيمارها) عبارت بودند از: گاوآهن برگرداندار + ديسك+ خطي كار+فاروئر (T1)، گاو آهن برگرداندار + ديسك + بذر پاش + فاروئر (T2)، گاو آهن برگرداندار + ديسك + بذر پاش + ديسك + فاروئر (T3)، گاو آهن قلمي + ديسك + خطي كار + فاروئر (T4)، دوبار گاو آهن قلمي (عمود بر هم) + ديسك + خطي كار + فاروئر (T5) و ديسك + عميق كار + فاروئر (T6)كه در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار به كار گرفته شد و ميانگين ها با آزمون چند دامنه اي دانكن مقايسه گرديد. نتايج حاصله بيانگر آن است كه : 1- مقدار يكنواختي توزيع سطحي بذر در روش خطي كاري بيشتر از بذر پاشي بود

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51313820208.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 1:46 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
به منظور بررسي اثر شوري و روي بر رشد، تركيب شيميايي و تغييرات بافت آوندي در ساقه گندم(Triticum aestivum L.)  تعداد 20 نمونه خاك از مناطق مختلف استان خراسان انتخاب گرديد. سپس طي آزمايش گلخانه‌اي بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در سه تكرار اثر مصرف صفر و 10 ميلي‌گرم در كيلوگرم روي بصورت سولفات روي (ZnSO4.7H2O) و دو سطح شوري صفر (آب مقطر) و 100 ميلي‌مول بر ليتر (معادل dS m-113) محلول تهيه شده از NaCl + CaCl2 با نسبت اكي‌والان يكسان بر روي گندم مطالعه گرديد. نتايج نشان داد كه بطور ميانگين وزن خشك اندام هوايي با افزايش مصرف روي به ميزان 3/8 درصد زياد گرديد، در حالي كه شوري موجب كاهش وزن خشك به ميزان 5/61 درصد شد

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/52713840115.pdf

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 1:45 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 به منظور مطالعه اثر شوري آب با روش آبياري باراني بر عملکرد ارقام مختلف گندم با اختلاط آب شور و شيرين، آزمايشي در سال زراعي 77-1376 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي رودشت اصفهان به صورت کرت هاي يک بار خرد شده، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در چهار تکرار اجرا گرديد. کرت هاي اصلي به چهار تيمار آب (با هدايت الکتريکي آب متوسط 5، 7، 9 و 11 دسي زيمنس بر متر) و کرت هاي فرعي به چهار رقم گندم (مهدوي، کراس سرخ تخم، قدس و نيک نژاد) اختصاص يافت. هر تکرار آزمايش به ابعاد 30×15 متر بود که در رئوس شبکه 15×15 متري از آبپاش هاي نلسون با زاويه پاشش 360 درجه و به شعاع پرتاب آب حدود 15 متر قرار داشت. به منظور آبياري کرت ها از روش تلفيقي باراني آب شيرين و شور استفاده به عمل آمد

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/56113800206.pdf   

[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 1:44 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
                                         گیاهان زینتی (Ornamentals)


ادامه مطلب
[ پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 ] [ 1:39 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
 دانلود مقلات پی دی اف
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 10:25 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

حمید ذاکری مروست فارغ التحصیل مهندسی کشاورزی گرایش علوم کشاورزی لطفا برای بهتر شدن این وب نظر بدهید
امکانات وب

فروش بک لینکطراحی سایتعکس